Are auttaa Asokoteja säästämään energiaa

Pitkäjänteisellä yhteistyöllä Asokotien kiinteistöissä on saavutettu kuuden prosentin säästö energiankulutuksessa. Lisäsäästöjä haetaan Aren rahoittamalla maalämpöpumpulla.

Are vastaa yli puolesta Asokotien 609 asumisoikeuskohteen LVI-ylläpidosta ja teknisestä huollosta. Energiansäästö on yksi tärkeistä yhteistyön onnistumisen mittareista. Vuonna 2009 alkaneella yhteistyöjaksolla energiaa on säästetty kuusi prosenttia. Pitkäjänteinen seuranta ja kehittäminen sekä järjestelmällinen toteutus ovat avain energiansäästöjen hakemisessa. Myös nopea puuttuminen vikoihin on tärkeää.

”Tavoitteiden toteutumista seurataan kuukausittaisissa palavereissa. Puolivuosittaisissa palavereissa käymme läpi laajemmat katsaukset ja keskitymme tulevan toiminnan suunnitteluun. Are on hyvin aktiivinen ehdottamaan uusia säästötoimenpiteitä”, sanoo Asokotien kiinteistöpäällikkö Tero Salminen.

”Are tarkkailee useita Asokotien kohteita kaukoseurannan avulla. Näin esimerkiksi äkilliset muutokset vedenkäytön tuntikulutuksessa havaitaan ja niihin voidaan puuttua nopeasti, jolloin säästytään ylimääräiseltä energiahukalta”, Salminen jatkaa.

Yksinkertaiset keinot ja järjestelmällinen toteutus

Energiaa säästetään pääasiassa yksinkertaisilla toimenpiteillä, joita toteutetaan järjestelmällisesti. Asokodit on antanut Aren hallittavaksi hoitamiensa kiinteistöjen lämmönsäätökäyrät, jolloin lämmönsäätö on vain yhden toimijan käsissä.

”Muuttuviin olosuhteisiin ja asukkaiden lämpötilatoiveisiin vastataan tutkimalla ensin asuntokohtaiset olosuhteet ja tekemällä niihin tarvittavat toimenpiteet, ennen kuin ryhdytään muuttamaan lämmönsäätöjä koko talon osalta. Tämä toimintamalli on mahdollistanut lämmönsäädön optimoinnin ja energiankulutuksen vähentämisen pitkällä aikavälillä”, kertoo Arella Asokotien asiakkuudesta vastaava Teemu Jalomäki.

”Olemme vähentäneet lämmitysenergian kulutusta myös tarkkailemalla ilmanvaihdon käyntiaikoja”, hän jatkaa.

Lämmitysenergian lisäksi vedenkäytöllä on merkittävä osuus kokonaisenergiankulutuksesta.

”Vedenkäytön optimoimiseksi kohteisiin on asennettu vakiopaineventtiilit, joilla voidaan säätää normivirtaamia siten, että viimeiseltäkin hanalta saavutetaan mitoitettu virtaama. Lisäksi vedenpaine pysyy samana koko vesiverkossa. Tällä toimenpiteellä on saatu aikaiseksi noin kolmen prosentin säästö vedenkulutuksessa. Lisäksi ylimääräiset paineiskut on saatu pois, mikä puolestaan pidentää verkoston käyttöikää”, kertoo Teemu Jalomäki.

Laaja vastuu mahdollistaa kehittämisen

Useita vuosia jatkunut yhteistyö pitää sisällään myös lyhyen- ja pitkäntähtäimen suunnittelua, minkä pohjalta Asokodit voi budjetoida korjaustarpeita pitkäjänteisesti. Are tekee myös hoitamansa kiinteistökannan energian- ja vedenkulutuksen arviointia.

Are vertailee eri kohteita keskenään, tekee huoneistolämpötilanmittauksia ja energiankulutustarkastuksia eniten energiaa kuluttavissa kiinteistöissä sekä tekee pilottiprojekteja uusien säästökeinojen löytämiseksi. Näistä saatuja oppeja hyödynnetään koko hoidettavassa kiinteistökannassa.

Asokodit mittaa vuosittain omien isännöitsijöidensä tyytyväisyyttä yhteistyökumppaneihin. ”Are on saanut näissä mittauksissa hyviä mainintoja tiedonkulusta ja aktiivisuudesta kehitys- ja säästötoimenpiteiden ehdottamisessa”, kertoo Tero Salminen.

Are rahoittaa uuden energiansäästöinvestoinnin

Uutena yhteistyömuotona Are asentaa ja rahoittaa maalämpöpumpun Nummelassa sijaitsevaan rivitalokohteeseen, jota nyt lämmitetään öljyllä. Maalämpöpumpulla odotetaan saavutettavan 30 prosentin säästö kohteen energiakustannuksissa.

Investointi toteutetaan Aren tarjoamalla Aresco –rahoitusmallilla, jossa Are tekee investoinnin ja Asokodit maksaa sen jälkeen Arelle kohteen lämmityskustannukset. ”Meillä on jo hyviä kokemuksia maalämmöstä muissa kohteissamme. Aren tarjoama rahoitusmalli edistää maalämmön käyttöönottoa useammissa kohteissa”, sanoo Tero Salminen.

Lisätietoja:
Asokodit Tero Salminen 040 5639205 Are Teemu Jalomäki 040 300 5717 Are liiketoimintajohtaja,
Kiinteistöpalvelut Seppo Korhonen puh.040 300 5098

Jaa tämä: