Hyppää sisältöön

Eettinen kanava

Kerro väärinkäytösepäilystäsi

Eettiset ohjeet ja kanava

ARE toimii kestävää kehitystä ja eettisiä toimintaperiaatteita noudattaen sekä korkean moraalin työilmapiiriä ylläpitäen.

ARE:lla on nollatoleranssi lahjonnan, kiristyksen, kilpailun rajoitteiden, syrjinnän, työpaikkakiusaamisen ja muiden laittomuuksien suhteen. Toimimme avoimesti ja reilun kilpailun periaatteiden mukaan, emmekä käytä epäeettisiä kauppatapoja. Ympäristöasiat ovat osa AREn vastuullista toimintaa ja mainetta. Ympäristön säästäminen ja suojeleminen kuuluvat henkilöstömme tavoitteisiin. Suojelemme ARE:n ja ARE:n asiakkaiden omaisuutta vahingoilta, varkauksilta sekä väärinkäytöltä. Arelainen vieraanvaraisuus on kohtuullista. Emme salli eturistiriitojen syntymistä ympäröivään yhteiskuntaan. Arelaiset eivät anna, eivätkä ota vastaan lahjoja, kestitystä tai palveluja, jotka ylittävät tavanomaisen vieraanvaraisuuden. Edellytämme yhteistyökumppaneidemme noudattavan näitä periaatteita.

Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta annetun lain (ilmoittajansuojalaki) mukaan ARE:lla tulee olla sisäinen ilmoituskanava ilmoittajansuojalain soveltamisalaan kuuluvista rikkeistä ilmoittamiseksi. Voit käyttää eettistä ilmoituskanavaa ilmoittajansuojalain soveltamisalaan kuuluvista rikkomusepäilyistä ilmoittamiseksi. Lisäksi ARE haluaa rohkaista ilmoittamaan myös muista epäillyistä rikkeistä ja epäkohdista.

Tarkemman ohjeistuksen eettisen kanavan käyttämiseksi sekä kuvauksen ilmoitusten käsittelyprosessista ja ilmoittajan suojelusta löydät kulloinkin voimassa olevasta ARE:n Whistleblowing-politiikasta. Whistleblowing-politiikka sisältää myös ilmoittajansuojelulain mukaiset tiedot ulkoisesta ilmoituskanavasta.

Henkilötietojen käsittelystä löydät lisätietoja eettistä kanavaa koskevasta tietosuojaselosteesta alla.

Tietosuojaseloste

ARE:n eettisen kanavan (whistleblowing -ilmoituskanava) tietosuojaseloste

Päivitetty 25.4.2023

Whistleblowing -politiikka ja eettinen kanava

Toimintaohje ARE:n eettisen kanavan käyttöön

Päivitetty 30.11.2023

ARE:lla on nollatoleranssi

lahjonnan, kiristyksen, kilpailun rajoitteiden, syrjinnän, työpaikkakiusaamisen ja muiden laittomuuksien suhteen.

Eettinen kanava

Ilmoituksen lähettäminen tapahtuu helposti ja turvallisesti seuraamalla lomakkeessa olevia ohjeita.

Väärinkäytösepäilyjen ilmoittaminen

ARE:n eettisen kanavan avulla kuka tahansa voi raportoida mahdollisista poikkeamista ja rikkomuksista – ilmoittajansuojalain soveltamisalaan kuuluvien rikkomusepäilyjen ohella kaikesta muustakin toiminnasta, mikä on vastoin lakeja, tai ARE:n arvoja ja käytäntöjä.

Väärinkäytösepäilyt voivat koskea mm.:

  • henkeä ja terveyttä uhkaava vaaraa (työsuojelurikkomukset),
  • talousrikoksia ja rahanpesua,
  • korruptiota ja lahjontaa,
  • eturistiriitatilanteita,
  • kilpailulainsäädännön rikkomista tai
  • ympäristörikoksia.

Ilmoittajansuojalain soveltamisalaan kuuluvat rikkeet on kuvattu tarkemmin ARE:n Whistleblowing-politiikassa.

Eettinen kanava on avoin kaikille ARE:n sidosryhmille, kuten ARE:n henkilöstölle, entisille työntekijöille, työnhakijoille, harjoittelijoille, hallituksen jäsenille, sekä ulkoisille sidosryhmille, kuten ARE:n alihankkijoiden ja sopimuskumppaneiden työntekijöille.

Huomioithan kuitenkin, että eettistä kanavaa ei ole tarkoitettu asiakaspalautteen, valitusten, tai reklamaatioiden hoitamiseen, vaanne tulee käsitellä vastuuhenkilöiden kanssa. Mikäli ilmoitus koskee työsuhteeseen liittyviä asioita, pyydämme arelaisia ottamaan ensisijaisesti yhteyttä omaan esihenkilöön tai ARE:n henkilöstöhallintoon.

Ilmoituksen lähettäminen tapahtuu helposti ja turvallisesti seuraamalla lomakkeessa olevia ohjeita. Ilmoituskanavaa hoitaa ulkopuolinen kumppani, WhistleB, Whistleblowing Centre AB. Ilmoitusmenettely on salattu ja suojattu salasanalla. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti ja viipymättä. Lisätietoja ilmoitusten käsittelyprosessista löydät ARE:n Whistleblowing-politiikasta.


Kiitos, kun autat meitä vastuullisen liiketoiminnan edistämisessä!

ARE:n eettinen kanava

Ilmoita väärinkäytösepäilysi ARE:n eettisessä kanavassa.