Hyppää sisältöön

Turvatekniikka

ARE tarjoaa liikekiinteistöihin kokonaisvaltaisia turvallisuuspalveluita kaikkialla Suomessa.

Yleistä

Tarjoamme valtakunnallisen palveluverkon avulla kokonaisvaltaisen palvelun kiinteistöjen turvallisuusjärjestelmäratkaisuissa aina suunnittelusta asennukseen ja ylläpitoon.

Turvallisuusjärjestelmät

Turvallisuuteen liittyvät sähköiset järjestelmät auttavat varmistamaan yrityksesi henkilöstön, tuotannon ja toiminnan turvallisuuden.

Lähtökohtana suunnittelussa on aina kohteen ja viranomaisten asettamat vaatimukset sekä asiakkaan toiveet ja odotukset. Nämä määrittelevät toimivan ja luotettavan kokonaisuuden.

Olemme Finanssialan Keskusliiton hyväksymä rikosilmoitusliike sekä Turvatekniikan keskuksen rekisteröimä paloilmoittimien asennus-, korjaus- ja huoltotöihin oikeutettu liike.

Kehitämme jatkuvasti osaamistamme ja laajennamme palvelutarjontaamme. Seuraamalla kehitystä yhteistyössä alamme johtavien laitevalmistajien ja -toimittajien kanssa, turvaamme asiakkaillemme alan kehittyneimmät ratkaisut ja uusimman tekniikan.

Kun asiakas on yhteydessä meihin jo kohteen suunnitteluvaiheessa, varmistamme, että kokonaisratkaisu on odotustenmukainen ja kustannustehokas. Ylläpitopalveluilla takaamme järjestelmien luotettavuuden, pitkän elinkaaren sekä edulliset vuosikustannukset.

Kokonaisuudet

Palvelutarjontaamme kattaa mm. seuraavat järjestelmäkokonaisuudet:

 • Paloilmoitinjärjestelmät
 • Palovaroitinjärjestelmät
 • Turvavalo- ja merkkivalojärjestelmät
 • Savunpoistojärjestelmät
 • Kulunvalvontajärjestelmät
 • Kameravalvontajärjestelmät
 • Rikosilmoitusjärjestelmät
 • Ovi- ja porttipuhelinjärjestelmät
 • Yleisäänentoisto- ja turvakuulutusjärjestelmät
 • Ilmoituksensiirtojärjestelmät
 • Työmaa- ja rakennusaikaiset palovaroitin-, rikosilmoitus- sekä kameravalvontajärjestelmät

Paloilmoitinjärjestelmät

Paloilmoitinjärjestelmät ovat kriittinen osa toimivaa paloturvaratkaisua. ARE:lta saat paloilmoitinjärjestelmät kaikkiin kiinteistötyyppeihin ja valittuun sammutusratkaisuun integroituna.

Paloilmoitin on laitteisto, joka antaa automaattisesti ja välittömästi ilmoituksen alkavasta palosta sekä laitteiston toimintavalmiutta vaarantavista vioista. Paloilmoittimen haltijan on pidettävä paloilmoitin jatkuvasti toimintakuntoisena. Paloilmoittimen haltija vastaa siitä, että paloilmoittimelle on olemassa sille laadittu kunnossapito-ohjelma ja että huolto- sekä korjaustoiminta on järjestetty laitekohtaisen huolto-ohjeen mukaisesti. Paloilmoittimen haltijan tulee huolehtia myös siitä, että paloilmoittimelle tehdään määräaikaistarkastus.

Tarjoamme kokonaisvaltaisen palvelun kiinteistöjen paloilmoitinjärjestelmäratkaisussa aina suunnittelusta asennukseen ja ylläpitoon. Lähtökohtana suunnittelussa on kohteen ja viranomaisten asettamat vaatimukset, sekä asiakkaan toiveet ja odotukset. Ylläpito- ja huoltopalveluilla takaamme paloilmoitinjärjestelmän toiminnan luotettavuuden, pitkän elinkaaren ja edulliset vuosikustannukset.


Turva- ja merkkivalojärjestelmä

Turva- ja merkkivalojärjestelmä lisää henkilöturvallisuutta helpottamalla rakennuksista poistumista erilaisissa poikkeavissa tilanteissa. Poistumisreittien merkintöjen ja valaistuksen toimintakunnossa pysyminen on varmistettava säännöllisellä kunnossapidolla. Kunnossapidosta huolehtimisesta vastaavat rakennuksen omistaja ja haltija yleisten tilojen ja koko rakennusta palvelevien järjestelyjen osalta sekä huoneiston haltija hallinnassaan olevien tilojen osalta. Kunnossapitoa varten on laadittava kunnossapito-ohjelma, jossa selostetaan tarvittavat huoltotoimenpiteet.


Savunpoistojärjestelmä

Rakennuksen savunhallinnan tarkoituksena on henkilöiden turvallisen poistumisen turvaaminen palotilanteessa, pelastushenkilöstön pelastus- ja sammutustyön helpottaminen sekä omaisuus- ja ympäristövahinkojen vähentäminen. Savunhallinta käsittää turvalliset poistumisreitit, passiiviset rakenteelliset järjestelyt kuten palo-osastoinnin, savulohkot ja -sulut sekä aktiiviset tekniset järjestelmät kuten savunpoisto- ja sammutuslaitteet.

Savunhallinnan luotettava toiminta lainsäädännön edellyttämällä tavalla turvataan savunhallintalaitteistojen asianmukaisella ja säännöllisellä tarkastuksella ja ylläpidolla. Järjestelmän toimivuuden takaamiseksi, yksittäiset siihen kuuluvat laitteet on tarkastettava, huollettava ja testattava laitetoimittajan ohjeiden mukaisesti. Savunhallintalaitteisto on huollettava laitteiden valmistajan huolto-ohjeiden mukaisesti yleensä vähintään kerran vuodessa. Velvoitteista vastaavat rakennuksen omistaja, haltija sekä toiminnanharjoittaja.


Kulunvalvontajärjestelmä

Kulunvalvonnan yhtenä tarkoituksena on korvata mekaanisia avaimia etäluettavilla kulkutunnisteilla, jotta mekaaniset lukostot saadaan mahdollisimman yksinkertaisiksi ja näin ollen harvoin uusittavaksi, joka on myös kustannustehokasta. Suunnittelemme ja asennamme yrityksesi tarpeisiin parhaiten soveltuvan kokonaisuuden, valmistajasta ja tuotemerkistä riippumatta.

Kulunvalvonnalla tarkoitetaan tietyllä alueella tai tietyssä rakennuksessa liikkuviin henkilöihin kohdistuvaa, teknisillä laitteilla toteutettua valvontaa. Kulunvalvonta on siis kulkemisen ohjaamista ja rajoittamista sekä luvattoman kulkemisen estämistä.

Savunhallinnan luotettava toiminta lainsäädännön edellyttämällä tavalla turvataan savunhallintalaitteistojen asianmukaisella ja säännöllisellä tarkastuksella ja ylläpidolla. Järjestelmän toimivuuden takaamiseksi, yksittäiset siihen kuuluvat laitteet on tarkastettava, huollettava ja testattava laitetoimittajan ohjeiden mukaisesti. Savunhallintalaitteisto on huollettava laitteiden valmistajan huolto-ohjeiden mukaisesti yleensä vähintään kerran vuodessa. Velvoitteista vastaavat rakennuksen omistaja, haltija sekä toiminnanharjoittaja.


Kameravalvontajärjestelmä

Kameravalvontajärjestelmät auttavat ennaltaehkäisemään rikollista toimintaa ja minimoimaan vahinkoja sekä suojaamaan liiketoimintaasi ja henkilöstöäsi ympärivuorokautisesti. Suunnittelemme ja asennamme yrityksesi tarpeisiin parhaiten soveltuvan kokonaisuuden, valmistajasta ja tuotemerkistä riippumatta.

Integroitujen turvajärjestelmien ohella saat meiltä yksittäiset järjestelmätoimitukset merkkiriippumattomasti. Suosittelemme vuosittaista tarkastusta, jotta saadaan varmuus kameravalvontajärjestelmän toimivuudesta sekä mahdollisista huolto, korjaus ja uusinta tarpeista. Saat huolloista tarkan raportin, jossa on eritelty tarkastetut kohdat sekä mahdolliset huoltotarpeet. Erillisveloitettavana työnä toteutamme mm. kameroiden säädön ja puhdistuksen sekä mahdollisten vikojen korjaukset.


Rikosilmoitusjärjestelmä

Rikosilmoitusjärjestelmällä valvotaan kohteeseen tunkeutumista ja siellä tapahtuvaa liikkumista tai yksittäistä suojattavaa kohdetta. Rikosilmoitusjärjestelmät auttavat ennaltaehkäisemään rikollista toimintaa ja minimoi vahinkoja sekä suojaa liiketoimintaasi ja henkilöstöäsi ympärivuorokautisesti. Suunnittelemme ja asennamme yrityksesi tarpeisiin parhaiten soveltuvan kokonaisuuden, valmistajasta ja tuotemerkistä riippumatta. Integroitujen turvajärjestelmien ohella saat meiltä yksittäiset järjestelmätoimitukset merkkiriippumattomasti.

Suosittelemme vuosittaista tarkastusta, jolla saadaan varmuus rikosilmoitusjärjestelmän toimivuudesta sekä mahdollisista huolto-, korjaus- ja uusintatarpeista.  Saat huolloista tarkan raportin, jossa on eritelty tarkastetut kohdat sekä mahdolliset huoltotarpeet. Ilmoitinkeskus lähettää ilmoituksen hälytyskeskukseen ilmoituksensiirtojärjestelmän avulla ja/tai tekee paikallishälytyksen. Hälytystilanteessa kohteeseen lähetetään oikea henkilö tai viranomainen.


Ovi- ja porttipuhelinjärjestelmä

Ovi- ja porttipuhelin on yleensä huoneistossa oleva puhelin, jolla voi puhua talosta ulko-ovelle. Ovi- ja porttipuhelinjärjestelmässä on myös usein kamera, josta sisällä olija näkee ulkopuolella olevan henkilön. Tarjoamme ovi- ja porttipuhelinratkaisut niin pieniin kuin suuriin kiinteistöihin. Ovi- ja porttipuhelinjärjestelmämme soveltuvat monenlaisiin kiinteistöihin aina kotitalouksista ja kerrostaloyhtiöistä julkisiin rakennuksiin kuten toimisto- sekä tuotantorakennuksiin.


Yleisäänentoisto- ja turvakuulutusjärjestelmä

Yleisäänentoisto- ja turvakuulutusjärjestelmän avulla tiedotetaan ja opastetaan kiinteistön käyttäjiä hälytyksen sattuessa selkeillä puheviesteillä. Ennakkoon nauhoitetut tiedotteet valikoidaan tilanteen mukaan tai ne valikoituvat automaattisesti saadessaan kontaktitiedon paloilmoitinkeskukselta. Monipuolista järjestelmää käytetään normaalitilanteessa yleisäänentoistoon: taustamusiikin soittamiseen, mainontaan sekä tiedottamiseen. Tarjoamme kokonaisratkaisuna yleisäänentoisto- ja turvakuulutusjärjestelmien toteutuksen ja huolehdimme järjestelmän ylläpidosta sekä huollosta valtakunnallisen huoltoverkostomme avulla.


Ilmoituksensiirtojärjestelmä (AreConnect 24/7)

Ilmoituksensiirtopalvelu siirtää automaattisesti tiedon häiriöistä hätäkeskuksiin tai vartioinnista vastaavalle liikkeelle. Viranomaishyväksytty palvelumme vastaa valvottavan kohteen kriittisen tiedon luotettavasta välittämisestä vastaanottajalle. Ilmoituksensiirtopalveluun kuluu ilmoituksensiirtolaiteen ja varmennetun siirtoyhteyden valvonta. Palvelussa järjestelmän toimivuutta ja linjaa valvotaan 24/7. Palvelumme sisältää myös tiedotuspalvelun, jossa hälytysjärjestelmien häiriöistä ilmoitetaan asiakkaan yhteyshenkilölle. 


Työmaajärjestelmät

Tarjoamme työmaa- ja rakennusaikaiset palovaroitin-, rikosilmoitus- sekä kameravalvontajärjestelmät.

Rakennustyömaan palo- ja rikosturvallisuus on kriittinen tekijä. Meiltä saat vuokrattua työmaalle, saneerauskohteeseen tai tilapäisvalvontaan langattoman järjestelmän, joka muuntautuu tarpeisiisi sekä joustaa muutosten mukana. Korkealaatuinen laitteistomme soveltuu ympäristöltäänkin haastaviin kohteisiin.

Kaikki laitteet ovat langattomia ja asennetaan tarvittaessa siirrettäville jalustoille. Tämä helpottaa laitteiden sijoitusta välillä päivittäinkin muuttuvissa saneerauskohteissa. Samalla vältetään, ettei asennuksista jää jälkiä pysyviin rakenteisiin. Palovaroitin- ja rikosilmoitinlaitteiden lisäksi järjestelmään on liitettävissä helposti myös olosuhteita valvovia ilmaisimia. Laitteita löytyy laaja valikoima esimerkiksi vesivuoto- ja lämpötilavalvontoihin sekä hälytyksien visuaaliseen varmistukseen. Ratkaisumme kattaa tarvittaessa myös  kameravalvontajärjestelmän.

Ota yhteyttä

Asiakaspalvelu

020 530 5700
asiakaspalvelukeskus@are.fi

Arkisin klo 16.00-7.00,
viikonloppuisin ja pyhäpäivinä puhelut ohjautuvat päivystykseen, jossa hoidetaan välitöntä toimintaa edellyttävät vikatilanteet.

Etsi paikallinen yhteyshenkilösi

Paikalliset yhteyshenkilöt palveluksessasi ympäri Suomen.

Pyydä yhteydenottoa

Täytä yhteydenottolomake.

Tilaa uutiskirjeemme

Pysy kuulolla ajankohtaisista uutisistamme!