Tilamuutos käyttäjien ehdoilla

Työn luonteen muuttuminen, vaatimukset tilankäytön tehostamiselle ja entistä ekologisimmille kiinteistöille ovat tekijöitä, joiden pohjalta yhä useampi kiinteistönomistaja pohtii toimitilojensa kehittämistä. Vaikka kustannussäästöjen tavoittelu on usein ajurina hankkeiden aloittamiselle, on kasvavana trendinä myös kilpailuedun hakeminen käyttäjälähtöisten tilojen kautta.

Käyttäjien osallistaminen hankkeiden suunnitteluun on kasvanut merkittävästi. Arkkitehdin ja suunnittelijan tukena on entistä useammin käyttäjistä muodostuva yhteisö, joilla on paras kokemus siitä, millainen ympäristö palvelee heidän työtään parhaiten. 

Tilojen modernisointi käyttäjiä kuunnellen edellyttää suunnittelun lisäksi myös käyttäjälähtöistä toteutusta. Kun kaikki hankkeeseen osallistuvat tahot tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään, pystytään työmaan eri vaiheet toteuttamaan joustavasti ja asiakasta kuunnellen.

 

Yhteistoiminnallista urakointia

Perinteisessä urakkamallissa on vaarana, että asiakkaan ääni hukkuu kohinaan. Kun useiden eri toimijoiden ja urakoitsijoiden intressejä ja aikatauluja sovitetaan yhteen, on kokonaisuutta vaikea hallita ja laatu kärsii.

Ongelmaan on herätty erityisesti julkisella puolella, jossa yhteistoiminnalliset urakkamallit ovat yleistyneet. Pääsääntöisesti vaativissa ja laajoissa rakennus- ja saneeraushankkeissa käytössä olevat urakkamallit, kuten KVR ja allianssi, painottavat avoimen tiedonkulun ja yhteistyön merkitystä.

Perinteisen urakan haasteet ovat arkipäivää kuitenkin myös pienemmissä hankkeissa. Erityisesti tilamuutos- ja modernisointiprojekteissa yhteistyön tiivistämiselle on selkeästi tarvetta. 

 

Asiakaskeskeistä modernisointia

Modernisointiprojekteissa aikataulut ovat usein tiukkoja, joten muutostyön tavoitteiden on oltava kirkkaita. Jos projektin reunaehdot eivät ole kaikille selviä, saattaa lopputulos olla huono kompromissi. 

Kun suunnitteluvaiheessa kaikki osapuolet saavat mahdollisuuden tuoda näkemyksensä esiin, vältytään monilta väärinkäsityksiltä. Esimerkiksi käyttäjien toivoma tilamuutos ei välttämättä taivu ilmanvaihdon mitoituksiin, ilman kohtuuttomia kustannuksia. 

Tiedottamisen merkitys korostuu myös hankkeen käynnistyttyä – usein käyttäjiä työskentelee kiinteistössä samaan aikaan, kun muutostöitä tehdään. Vesikatkot ja meluhaitat ovat häiriötekijöitä, joiden minimoiminen ja joista tiedottaminen ovat onnistuneen työmaan edellytys. 

Matala hierarkia ja ketterä tiedonkulku myös nopeuttavat hanketta. Kun tarpeeton kitka eri toimijoiden väliltä poistetaan, pystytään toteutuksessa eri työvaiheita suorittamaan päällekkäin ja joustamaan aikataulujen yhteensovittamisessa.  

 

Palvelu-urakka tilamuutosprojekteihin

Asiakastarpeesta ja yhteistoiminnallisten urakkamallien inspiroimana on syntynyt tiukkoihin toteutusaikatauluihin taipuva palvelu-urakkamallimme. 

Palvelu-urakassa toteutamme tilamuutoksen ja sen vaatimat tekniset muutostyöt sekä kannamme vastuun teknisestä suunnittelunohjauksesta, projektinjohdosta, taloteknisestä toteutuksesta sekä muutosten edellyttämistä rakennustöistä. Keskitetty projektinjohto ja tiivis yhteistyö asiakkaan ja käyttäjien kanssa, mahdollistaa eri työvaiheiden samanaikaisen toteuttamisen, jolloin hankkeen aikataulu nopeutuu huomattavasti. 

Asiakaskeskeisestä palvelustamme pystyy parhaiten kertomaan asiakkaamme. Tutustu Fresenius Medical Carelle toteutettuihin hankkeisiin ja siihen, miten perinteisesti vuoden kestävät urakat toteutettiin muutamassa kuukaudessa. 

Kirjoittaja:
Sami Häkkinen

Kirjoittaja on Aren modernisointipalvelujen johtaja.

Avainsanat:
palvelu-urakka
saneeraus
talotekniikan modernisointi
tilamuutos
Jaa tämä: