Paloilmoitinjärjestelmien ylläpito ja huolto

Paloilmoitinjärjestelmä ja siihen integroidut turva- ja sammutusjärjestelmät parantavat merkittävästi kiinteistön turvallisuutta: palon nopea havaitseminen, automaattinen sammutus sekä ohjattu evakuointi antavat ihmisille aikaa pelastautua. Rakennuspalo käy kalliiksi, vaikka henkilövahingoilta vältyttäisiin. Pelastusopiston tilastoinnin mukaan paloilmoitinjärjestelmän arvioidaan ehkäisevän vuosittain noin 16 miljoonan euron vahingot.

Paloilmoitinjärjestelmien toimintavarmuus ei ole itsestään selvä asia. Huolimatta siitä, että pelastuslaki velvoittaa varmistamaan järjestelmien toimintakunnon säännöllisellä ylläpidolla, törmään tiimini kanssa huolestuttavan paljon huoltojen laiminlyöntiin. Iso osa puutteista johtuu tietämättömyydestä tai puutteellisesta dokumentoinnista, jonka seurauksena tarpeelliset huollot jäävät toteuttamatta. 

 

Vastuu paloilmoitinjärjestelmän toiminnasta

Laki edellyttää, että kiinteistön paloturva- ja sammutusjärjestelmät on asianmukaisesti huollettu. Päävastuu valvovien viranomaisten suuntaan on kiinteistön omistajalla, jonka tehtävänä on huolehtia, että kiinteistön järjestelmät ja laitteet ovat toimintakuntoisia. Mahdollisten vuokralaisten vastuulla on huolehtia hallinnassaan olevien tilojen osalta laitteiden ja järjestelmien oikeasta käytöstä ja niiden toiminnan tarkkailusta.

Rakennuksen omistajan tai haltijan tulee nimittää paloilmoitinlaitteistolle hoitaja. Tyypillisesti hoitaja on kiinteistönhuoltoliikkeen tai vartiointiliikkeen edustaja. Varmista, että laitteiston hoitaja on saanut asianmukaisen koulutuksen tehtävään.

Paloilmoitinliikkeen vastuulla on järjestelmän huolto-, modernisointi- ja muutostyöt. Paloilmoitinjärjestelmän huolto on auktorisoitua työtä, joten tarkista, että käyttämäsi huoltoliike on TUKES-hyväksytty paloilmoitinliike, jolla on koulutus käytössä olevan laitevalmistajan paloilmoitinlaitteiston ylläpitoon.

 

Paloilmoitinjärjestelmän kunnossapito

Säännöllinen huolto varmistetaan laatimalla järjestelmälle kunnossapito-ohjelma, joka perustuu laitevalmistajan ohjeistukseen. Ohjelman laatiminen on laitteiston haltijan vastuulla, rungon rakentaa useimmiten järjestelmän asentanut paloilmoitinliike ja seurantaa suorittaa laitteiston hoitaja. 

Kunnossapito-ohjelma koostuu kuukausittaisesta testauksesta sekä säännöllisesti suoritettavista huolloista. Lakisääteisistä huolloista kannattaa huolehtia, sillä vahinkotilanteissa vastuuseen joutuu taho, jonka puutteellisesta toiminnasta vahinko on aiheutunut. Säännöllisellä huollolla ehkäistään myös turhia hälytyksiä ja niistä syntyviä kuluja. 

 

Kuukausikokeilut

Laitteiston hoitajan vastuulla on kuukausittain testata järjestelmän ja hätäkeskuksen välinen yhteys. Lisäksi hoitajan tulee testata järjestelmän akkujen, paikallishälyttimien ja ilmoitinkeskuksen toiminta. 

 

Määräaikaishuollot vuosittain 

Paloilmoitinjärjestelmä tulee huoltaa vuosittain paloilmoitinliikkeen toimesta. Järjestelmäkohtaisen perustarkastuksen ohella käydään läpi laitteiston toiminta kuluneen vuoden aikana ja suoritetaan kunnossapito-ohjelman mukaiset toimenpiteet, joita ovat yleisesti mm. kenttälaitteiden koestukset sekä dokumentaation paikkansa pitävyyden tarkastus.

Huoltoliikkeen tulee laatia raportti suoritetusta huollosta, tehdyistä toimenpiteistä sekä mahdollisesti löydetyistä korjaustarpeista. 

 

Määräaikaistarkastukset 3 vuoden välein 

Paloilmoitin tulee tarkastaa kolmen vuoden välein. Tarkastuksen suorittaa Tukesin hyväksymä tarkastuslaitos, ja sen tilaamisesta vastaa paloilmoittimen haltija. Tarkastuksesta laaditaan tarkastustodistus, joka toimitetaan laitteiston haltijan lisäksi paikalliselle pelastusviranomaiselle. Määräaikaistarkastustodistuksessa todetut puutteet otetaan huomioon myös huoltoja tehtäessä.

 

Ammattilaiset avuksi

Tarjoamme mielellämme apuamme kiinteistön turvaratkaisun suunnitteluun ja integrointiin, huolehtien myös siitä, että lain velvoittamat huollot ja tarkastukset tulevat asianmukaisesti suoritettua ja dokumentoitua. 

Poimi tämän linkin kautta talteen tiivis yhteenveto paloturva- ja sammutusratkaisujen lakisääteisten huoltojen kokonaisuudesta ja tarkista, ovatko kiinteistösi huollot ajan tasalla. 

 

Kirjoittaja:
Tero Mäenpää

Kirjoittaja on Aren paloturvajärjestelmistä vastaava projektipäällikkö.

Avainsanat:
kiinteistön ylläpito
paloilmoitin
paloilmoitinjärjestelmä
paloilmoitinjärjestelmät
paloturvallisuus
Jaa tämä: